GÆLDENDE VEDTÆGTER FRA 29. APRIL 2014

 

 

 

VEDTÆGTER FOR

DEN SELVEJENDE INSTITUTION

GRØNBROHALLEN

 

 

§ 1.

Navn, hjemsted og formål

 

Stk. 1.        Institutionens navn er Den selvejende institution Grønbrohallen med hjemsted

Grønbrovej 1, 4262 Sandved i Næstved Kommune.

 

Stk.2.         Institutionens formål er:

  • Varetage driften af institutionen med tilhørende anlæg.
  • Lade Institutionen og udendørsanlæg virke som forsamlingssted for egnens befolkning og med baggrund i et almennyttigt virke at støtte idrætten og det kulturelle liv ved at anvende institutionens faciliteter til idrætslige aktiviteter møder, udstillinger, kongresser, koncerter og lignende formål.

 

§ 2.

Medlemskab

Stk. 1.        Enkeltpersoner, der er fyldt 15 år, kan indmelde sig som medlemmer af institutionen.

 

Stk. 2.        Medlemmerne har intet personligt ansvar for institutionens forpligtelser.

 

Stk. 3.        Medlemskontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

 

§3

Generalforsamling

 

Stk. 1.        Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.

 

Stk. 2.        Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved annoncering i lokale medier eller ved opslag med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 

Stk. 3.        For at være stemmeberettiget på en generalforsamling skal medlemskab være registreret indbetalt senest 4 uger forud for generalforsamlingens afvikling.

 

Stk. 4.        Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, alene ved personligt fremmøde.

 

Stk. 5.        Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

 

Stk. 6.        Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget for indeværende år til orientering.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af medlemskontingent.

7. Valg af bestyrelse samt valg af 1. og 2.suppleant jf. § 5. stk. 1.

8. Eventuelt.

 

Stk. 7.        Forslag, der ønskes behandlet under indkomne forslag, skal indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 8.        Alle beslutninger på generalforsamlingen, bortset fra beslutninger om institutionens opløsning, jf. § 12, og om vedtægtsændringer, jf. § 11, sker ved almindelig stemmeflertal.

 

Stk. 9.        Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen, der for at være godkendt, skal underskrives af generalforsamlingens dirigent og referent.

 

§ 4

Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1.        Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller når mindst 1/4 af medlemmerne stiller krav herom med forslag til dagsorden.

 

Stk. 2.        Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er fremsat.

 

Stk. 3.        Ekstraordinær generalforsamling indkaldes i lighed med en ordinær generalforsamling, jf. § 3 stk. 2.

 

§5

Institutionens bestyrelse

 

Stk. 1.        Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 personer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år, således at 4 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år. Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år.

 

Stk. 2.        Bestyrelsen kan udvides med op til 2 personer udpeget af Næstved kommune.

 

Stk. 3.        Valgbar til bestyrelsen er alle myndige personer, der tilslutter sig hallens formål jf. §1 og har betalt medlemskab.
 

 

Stk. 4.        Valgbarheden gælder alene fremmødte personer eller personer, der overfor bestyrelsen skriftligt har bekræftet deres kandidatur.


Stk. 5.        Ansatte i institutionen er ikke valgbare til bestyrelsen, men kan efter bestyrelsens ønske

deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

§ 6.

Konstituering

 

Stk. 1.        Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand og sekretær.

 

Stk. 2.        Sekretæren, der kan være en person uden for bestyrelsen, udarbejder beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne.

 

Stk. 3.        Hvis de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen indtræder suppleanterne for disse i rækkefølge.

 

§ 7.

Forretningsorden

 

Stk. 1.        Bestyrelsen, udarbejder en forretningsorden, hvor i de nærmere regler for bestyrelses  arbejdet beskrives.

 

Stk. 2.        Forretningsordenen medtager oplysninger om nedsættelse af forretningsudvalg, øvrige udvalg, mødefrekvens og udformning af referat mv.

 

Stk. 3.        Forretningsudvalgets medlemmer omfatter formanden, næstformanden og et bestyrelsesmedlem. Den daglige leder kan altid indkaldes uden beslutningsret.

 

Stk. 4.        Bestyrelsen ansætter og afskediger, under ansvar overfor generalforsamlingen institutionens daglige leder.

 

Stk. 5.        institutionens daglige leder ansætter og afskediger personale under ansvar over for bestyrelsen.

 

 

Tegningsregler og andre økonomiske aspekter.

§ 8.

 

Stk. 1.        Bestyrelsen har ansvaret for, i overensstemmelse med det under § 1 nævnte formål, at lede institutionen m.v. efter økonomiske og forretningsmæssige principper, herunder også udarbejdelse af budget for institutionen til godkendelse af Næstved kommune.

 

Stk. 2.        Institutionen hæfter alene med sin formue over for økonomiske krav og påhvilede forpligtelser af enhver art.

 

Stk. 3.        Institutionens daglige virke tegnes af formanden dog jf. §9.

 

Stk. 4.        Ved formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.

 

§ 9.

Køb, salg og pantsætning

 

Stk. 1.        Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal besluttes af den samlede bestyrelse.

 

Stk. 2.        Ved udstedelse af skøde, pantebreve, gældsbeviser og andre forpligtende dokumenter, underskrives disse af den samlede bestyrelse.

 

Stk. 3.        Næstved kommune forelægges, inden institutionen træffer beslutning, dokumenter af den nævnte art til godkendelse.

 

§10

Regnskab og revision

 

Stk. 1.        Institutionens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2.        Regnskabet revideres af et af bestyrelsen valgt godkendt revisionsfirma, som foretager en regnskabsmæssig revision, inden dette forelægges generalforsamlingen.

 

Stk. 3.        Det på generalforsamlingen fremlagte reviderede regnskab fremsendes til Næstved kommune til orientering.

 

§11

Vedtægtsændringer

 

Stk. 1.        Institutionens vedtægter kan ændres, når forslag herom forelægges generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

Stk. 2.        Forslag om vedtægtsændringer skal meddeles samtidig med indkaldelsen til general-forsamlingen, jf. § 3 stk 2.

 

Stk. 3.        Vedtægtsændringer skal fremsendes til Næstved kommunes godkendelse.

 

§12

Institutionens opløsning

 

Stk. 1.        Beslutning om institutionens opløsning kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger jf. § 3.

 

Stk. 2.        Generalforsamlingen kan dog ikke beslutte at opløse institutionen uden først at have givet Næstved kommune adgang til at videreføre institutionen m.v., ligesom afhændelse eller pantsætning ikke må ske uden godkendelse af Næstved kommune.

 

Stk. 3.        Opløsning eller likvidation af institutionen sker under ledelse af en eller flere på den seneste generalforsamling valgte personer, som har ansvaret for, at der udarbejdes et regnskab herfor.

 

Stk. 4.        Regnskabet forelægges på den endelige opløsende generalforsamling, eller de valgte personer kan gives bemyndigelse til at afslutte opløsningen eller likvidationen.

 

Stk. 5.        Et eventuelt overskud, efter at omkostninger og gæld ved opløsningen er betalt, skal tilfalde Næstved kommune til fremme af kulturelle formål i kommunen.